Bestellijn (lokaal tarief): 0900 0299
✔ Geld-terug-garantie
✔ Snelle verzending
✔ 30 dagen recht op retourneren

Algemene Voorwaarden Tel Sell part of Mediashop

Algemene Voorwaarden & Informatie over recht op herroeping

Download hier de algemene voorwaarden van Tel Sell

De algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn ook toepasbaar en kunt u hier downloaden.    

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op:

Mediashop Benelux B.V h/o TELSELL.com
Transistorstraat 31
1322 CK, Almere
Nederlands

Tel. NL: 0800 24 000 24 / BE: 0800 29 323
E-mail: [email protected]

 

 1. Definities
  1. TELSELL.com: opdrachtnemer, een handelsnaam van de besloten vennootschap Mediashop Benelux B.V, gevestigd te Almere.
  2. Mediashop Benelux B.V: gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 69882649 handelend onder de naam TELSELL.com. Verder te noemen TELSELL.com.
  3. Website: de website van TELSELL.com, te raadplegen via www.telsell.com en alle bijbehorende subdomeinen.
  4. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met TELSELL.com en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
  5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen TELSELL.com en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van TELSELL.com zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor TELSELL.com slechts bindend, indien en voor zover deze door TELSELL.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 1. Prijzen en informatie
  1. Alle op de Website en in andere van TELSELL.com afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
  3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. TELSELL.com kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van TELSELL.com afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  4. TELSELL.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
  5. Ondanks de door haar in acht genomen zorgvuldigheid aanvaardt TELSELL.com geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van kennelijke zet-, type- en of programmeerfouten of programmafouten op de website of andere media, waaronder doch niet beperkt tot de televisieproducties.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van TELSELL.com en het voldoen aan de daarbij door TELSELL.com gestelde voorwaarden.
  2. TELSELL.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien TELSELL.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
  3. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TELSELL.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft TELSELL.com het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  5. TELSELL.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien TELSELL.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
  6. TELSELL.com heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.
  7. In verband met de afhankelijkheid van de levertijden en beschikbaarheid van haar leveranciers, behoudt TELSELL.com zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren, voor zover wettelijk is toegestaan.

 

 1. Registratie
  1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
  2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Klant na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. TELSELL.com is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
  4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient Klant zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of TELSELL.com daarvan in kennis te stellen, zodat TELSELL.com gepaste maatregelen kan nemen.

 

 1. Uitvoering Overeenkomst
  1. Zodra de bestelling door TELSELL.com is ontvangen, stuurt TELSELL.com de producten met inachtneming van het in lid c. van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  2. TELSELL.com is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
  3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
  4. Indien TELSELL.com de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of Klant krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  5. TELSELL.com raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
  6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
  7. TELSELL.com is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

 1. Duur en beëindiging van Abonnementen
  1. In het geval het voorwerp van de Overeenkomst gericht is op een regelmatige levering van producten, is er sprake van een abonnement (hierna: “Abonnement”) en gelden de volgende bepalingen.
  2. In het geval van een Abonnement verbindt TELSELL.com zich ertoe om de afgesproken producten te leveren voor de duur van de Overeenkomst, met inachtneming van de contractueel overeengekomen tussenpozen.
  3. Een Overeenkomst omtrent Abonnementen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door de Klant op elk moment zonder opzegtermijn worden opgezegd.
  4. Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onverlet. Er is sprake van een gegronde reden wanneer vande opzeggende partij, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en de belangen van beide partijen afwegend, redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen beëindiging of tot het verstrijken van een opzeggingstermijn.
  5. Opzegging door de Klant kan op dezelfde wijze als de wijze waarlangs hij de Overeenkomst is aangegaan.

 

 1. Herroepingsrecht
  1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met TELSELL.com binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
  2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (voor Nederlands klanten: Mediashop Benelux B.V. h/o Telsell.com, Transistorstraat 31, 1322 CK, Almere Nederlands, Tel.: 0800 24 000 24, e-mail: [email protected]; voor Belgische klanten: Telsell com/co TNT Pakketservice België, Uilenbaan 200 A, 2160 Wommelgem, BELGIË, Tel.: 0800 29 323, e-mail: [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de Overeenkomst te herroepen.. U kunt hiervoor ook ons herroepingsformulier of het modelformulier voor herroeping (zie appendix 1 voor Nederland en Appendix 2 voor België van deze Algemene Voorwaarden) gebruiken, dit is niet verplicht.
  3. De in lid a. genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
   • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft TELSELL.com op verzoek van de Klant een raming van deze kosten. 
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. Vergoeding van de verzendkosten is gemaximeerd op de door PostNL of de Belgische Post gehanteerde tarieven voor een aangetekende respectievelijk verzekerde zending. 
Voor de meest actueel verzendkosten verwijzen wij naar de tarieven van PostNL en Belgische Post voor pakket- en brievenbuspost.

  1. Binnen de in lid a. bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
  2. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. Deze waardevermindering kan in zulke gevallen worden ingehouden op de terugbetaling, zulks ter beoordeling van TELSELL.com.
  3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid a. van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping per post of digitaal te zenden aan TELSELL.com, of op andere ondubbelzinnige wijze aan TELSELL.com kenbaar te maken dat Klant van de aankoop af ziet. TELSELL.com bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 30 dagen om het product inclusief eventueel gratis meegeleverde artikelen terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid a. van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 
    

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Voor Nederlandse klanten:
TELSELL.com
Transistorstraat 31
1322 CK, Almere, Nederlands
e-mail: 
[email protected]

Voor Belgische klanten:
TELSELL.com/co TNT Post Pakketservice België
Uilenbaan 200 A
2160 Wommelgem, BELGIË
e-mail: 
[email protected]

 

  1. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dat TELSELL.com op de hoogte is gebracht van de ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft TELSELL.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij TELSELL.com aanbiedt het product zelf af te halen, mag TELSELL.com wachten met terugbetalen tot TELSELL.com het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat het product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De aankoopwaarde van gratis meegeleverde producten kunnen ingehouden worden op de terugbetaling indien deze niet met retouren zijn geretourneerd, zulks ter beoordeling van TELSELL.com.
  2. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
  3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
   • Producten die door TELSELL.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
   • Producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
   • Losse kranten en tijdschriften;
   • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling na levering heeft verbroken;
   • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en daarbij verklaard heeft dat hiermee het herroepingsrecht verloren gaat;
   • Zakelijke klanten.


Reeds betaalde bedragen voor artikelen waarop de garantieservice is afgesloten en die tussen de  15e en 30e dag worden herroepen en voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald onder aftrek van garantieservice en onder aftrek van de aankoopwaarde van gratis meegeleverde producten indien deze niet zijn geretourneerd, zulks ter beoordeling van TELSELL.com.

 

 1. Betaling

Klant dient betalingen aan TELSELL.com volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. TELSELL.com is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

De betaalmethoden die voor de Klant beschikbaar zijn, staan op de Website. TELSELL.com kan niet garanderen dat alle betaalmethoden ten tijde van de aankoop beschikbaar zijn.

Paypal

In geval van keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Voorwaarde om voor deze betalingsmethode te kiezen is onder meer dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

 

IDEAL
 

Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

 

Bancontact
 

Bij keuze voor de betalingsmethode Bancontact machtigt de klant zijn bank, die bij het Bancontact-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling

 

Kopen op rekening
After Pay Riverty

 

Telsell.com biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay Riverty. Indien u voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag door Telsell.com overgedragen aan AfterPay Riverty en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay Riverty welke zijn in te zien op de website van AfterPay Riverty.

 

Gegevens voor betalingen via het AfterPay Riverty-systeem:

IBAN: NL50DEUT0265295750

Rekeninghouder: AfterPay Riverty te Heerenveen

Vermeld voor een spoedige afhandeling graag het Afterpay Riverty betaalkenmerk, te vinden op de Afterpay factuur.

 

Voor alle betalingen via het AfterPay Riverty-systeem gelden de algemene betalings­voorwaarden van Arvato Finance B.V., handelende onder de naam AfterPay Riverty, Postbus 434, 8440 AK Heerenveen, KvK-nummer 08203350, BTW-nummer NL8210.92.698.B01.

 

De Mediashop Benelux B.V / Transistorstraat 31, 1322 CK, Almere

Nederlands / KvK- KvK: 69882649, BTW-nummer BTW: NL858050948B01, houder van de webshop telsell.com, heeft haar vordering op jou overgedragen aan AfterPay Riverty. Dit betekent dat je alleen nog kunt betalen op het hierboven genoemde rekeningnummer van AfterPay Riverty.

 

LET OP:

   • als je niet betaalt op het hierboven genoemde rekeningnummer, kan AfterPay je verplichten om nog eens te betalen;
   • als je niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan er bovenop de vordering minimaal € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten aan je in rekening gebracht worden.

 

Nederland

 

De betalingsvoorwaarden van AfterPay zijn van toepassing op je bezoek aan de website van AfterPay, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

 

Link betalingsvoorwaarden:

https://www.riverty.com/nl-nl/privacybeleid/

 

België

 

De betalingsvoorwaarden van AfterPay zijn van toepassing op uw bezoek aan de website van AfterPay, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.


Link betalingsvoorwaarden:

https://www.riverty.com/nl-nl/privacybeleid/

 1. Garantie en conformiteit
  1. TELSELL.com staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat TELSELL.com er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.
  2. Een door TELSELL.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
  3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat Klant het gebrek heeft ontdekt TELSELL.com daarvan in kennis te stellen.
  4. Indien TELSELL.com de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.
  5. Op de garantie kan hoe dan ook geen aanspraak worden gemaakt in de volgende gevallen:
   • als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd;
   • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden;
   • als er zonder toestemming van TELSELL.com veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd;
   • bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing, schoonmaken, bedieningsfouten, etc.);
   • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid of bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, waterschade, natuurrampen, etc.);
   • als de Klant TELSELL.com niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Indien TELSELL.com een product heeft geleverd, maar deze door Klant nog niet in zijn geheel is betaald, behoudt TELSELL.com zich het eigendom van de geleverde producten voor tot dat het gehele verschuldigde bedrag is betaald door Klant.  
  2. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is TELSELL.com gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de geleverde artikelen terug te nemen.

 

 1.  Inwisseling van actiebonnen
  1. Onder actiebon in deze bepaling wordt verstaan: waardebonnen die gratis door de TELSELL.com worden verstrekt in het kader van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna: “Actiebon(nen)”).
  2. Actiebonnen kunnen op de Website worden ingewisseld binnen de aangegeven datum.
  3. Enkele producten kunnen van de Actiebon uitgesloten zijn, indien dit wordt vermeld op de Actiebon.
  4. Actiebonnen kunnen alleen voor dat de bestelling definitief is, worden ingewisseld. Het is nimmer mogelijk om Actiebonnen na dat een bestelling door Klant is geplaatst nog te verrekenen.
  5. Per bestelling kan slechts één Actiebon ingewisseld worden.
  6. De waarde van de producten moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de Actiebon. Een eventueel resterend tegoed op de Actiebon zal door TELSELL.COM niet worden uitbetaald.
  7. Indien de waarde van de bestelling hoger is dan de waarde van de Actiebon, kan de Klant uit één van de andere door de TELSELL.com aangeboden betalingswijzen kiezen om het resterende bedrag te betalen.
  8. Het tegoed van een Actiebon wordt niet in geld uitbetaald en levert nimmer rente op.
  9. De Actiebon wordt niet terugbetaald indien de Klant de met de Actiebon betaalde producten geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn herroepingsrecht. In dat geval vervalt de Actiebon en is hij niet opnieuw te gebruiken.
  10. Indien de Klant één of meer artikelen retourneert die geheel of gedeeltelijk zijn betaald met een Actiebon die onderworpen is aan een minimum bestelwaarde, en de bestelwaarde als gevolg van de retournering onder de minimum bestelwaarde komt, kan de Actiebon niet worden gecrediteerd. Dit betekent dat indien het minimumbedrag van de bestelling niet wordt bereikt als gevolg van de terugzending van de producten, de Klant de niet-gedisconteerde prijzen die golden op het moment van de bestelling, moet betalen voor de behouden producten.
  11. De Actiebon is alleen bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Overdracht van de Actiebon aan derden is uitgesloten. De TELSELL.com heeft het recht, maar niet de plicht, om de materiële geschiktheid van de houder van de Actiebon te controleren.

 

 1.  Inwisselen Cadeaubonnen
  1. Onder cadeaubon in dit artikel moet worden verstaan: Cadeaubonnen die via de Website van TELSELL.com kunnen worden gekocht door Klant (hierna: “Cadeaubon”).
  2. Cadeaubonnen die worden aangekocht via de Website van TELSELL.com kunnen alleen worden ingewisseld bij TELSELL.com, tenzij op de Cadeaubon anders vermeld.
  3. Cadeaubonnen en resterende tegoeden op een Cadeaubon zijn geldig en inwisselbaar tot het einde van het derde jaar na aanschaf van de Cadeaubon. Een resterend saldo op de Cadeaubon zal tot de vervaldatum aan de Klant worden gecrediteerd.
  4. Cadeaubonnen kunnen alleen voordat de bestelling definitief is worden ingewisseld. Het is nimmer mogelijk om Cadeaubonnen nadat een bestelling door Klant is geplaatst nog te verrekenen.
  5. Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden om producten te kopen en kunnen niet gebruikt worden om extra Cadeaubonnen te kopen.
  6. Indien de waarde van de bestelling hoger is dan de waarde van de Cadeaubon, kan de Klant uit één van de andere door de TELSELL.com aangeboden betalingswijzen kiezen om het resterende bedrag te betalen.
  7. Het tegoed van een Cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en levert nimmer rente op.
  8. De Cadeaubon is overdraagbaar. TELSELL.com kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectievelijk houder van de Cadeaubon die op de Website van TELSELL.com wordt ingewisseld. Voorstaande geldt niet indien TELSELL.com wist of behoorde te weten van de de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de houder van de Cadeaubon.

 

 1. Klachtenprocedure
  1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 12 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van TELSELL.com, dan kan Klant bij TELSELL.com telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  2. TELSELL.com geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal TELSELL.com binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

 1. Persoonsgegevens
  TELSELL.com verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

 1. Link naar het Online Dispute Resolution platform
  1. TelSELL.com is verplicht om deel te nemen aan een alternatieve geschillenbeslechtiging voor consumentenzaken. TELSELL.com attendeert de Klant erop dat de Europese Commissie een Online Dispute Resolution platform heeft ontwikkeld. Dit Online Dispute Resoltution platform is te raadplegen via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.
  2. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut. Deze is te raadplegen via de volgende link: http://www.nai-nl.org/nl/.
 2. Slotbepalingen
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar TELSELL.com gevestigd is.
  3. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of bijbehorende Algemene Voorwaarden tussen TELSELL.com en een Klant die zijn woonplaats heeft in België, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.
  4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
  5. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 1. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Mediashop Benelux B.V h/o TELSELL.com
Transistorstraat 31
1322 CK, Almere
Nederlands

Tel. NL: 0800 24 000 24 / BE: 0800 29 323
E-mail: [email protected]

KvK: 69882649
BTW: NL858050948B01
IBAN: NL86ABNA0813655285 tnv Mediashop Benelux BV

 

 1. Batterij verordening

In verband met de afzet van batterijen en accu’s zijn wij verplicht als handelaar volgens batterijvoorschriften u als consument te informeren:

 

U bent wettelijk verplicht batterijen en oplaadbare batterijen terug te sturen. U kunt ze na gebruik kosteloos bij ons verkooppunt, in een gemeentelijk verzamelcentrum of in een aanneempunt bij u in de buurt teruggeven. U kunt ook de door ons geleverde batterijen terugsturen naar het volgende adres:

 

Voor Nederlandse klanten:
TELSELL.com
Transistorstraat 31
1322 CK, Almere; Nederlands

 

Voor Belgische klanten:
TELSELL.com/co TNT Post Pakketservice België
Uilenbaan 200 A
2160 Wommelgem, BELGIË

 

Verontreinigende batterijen moeten voorzien zijn van een symbool dat bestaat uit een doorgestreepte vuilnisbak en het chemische symbool (Cd, Hg of Pb) van het zware metaal dat verantwoordelijk is voor de indeling als vervuilend materiaal.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appendix 1:

Modelformulier voor herroeping Nederlands

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Mediashop Benelux B.V h/o TELSELL.com

Transistorstraat 31,

1322 CK, Almere, Nederlands

 

E-mail: [email protected]

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten (aanduiding product)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

herroep/herroepen (*).

Bestellingsnummer ________________________________ Klantnummer__________________

Besteld op (*)__________________/Ontvangen op (datum bestelling bij diensten of

ontvangst bij producten) (*)_____________________.

Naam/Namen consument(en) _____________________________________________________

Adres consument(en)______________________________________________________________

Datum_________________________

____________________________________

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appendix 2:

Modelformulier voor herroeping België

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: TELSELL.com/co TNT Post Pakketservice België
Uilenbaan 200 A
2160 Wommelgem, BELGIË

E-mail: [email protected]

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten (aanduiding product)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

herroep/herroepen (*).

Bestellingsnummer ________________________________ Klantnummer_________________

Besteld op (*)__________________/Ontvangen op (datum bestelling bij diensten of

ontvangst bij producten) (*)_____________________.

Naam/Namen consument(en) _____________________________________________________

Adres consument(en)______________________________________________________________

Datum_________________________

____________________________________

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Retourmodelformulier kunt u tevens ook hier downloaden

Heeft u vragen?
Onze klantenservice helpt u graag verder:
Contact & Hulp

―  Voordelen bij Tel Sell  ―
✔ Geld terug-garantie
✔ 30 dagen recht op retourneren
✔ Snelle verzending
Webwinkelkeur
―  Bekijk ons ook op  ―
Tel Sell @ FacebookTel Sell @ InstagramTel Sell @ YouTube