Instemming met gegevensbescherming/recht op herroeping

A. Algemeen

Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Onze website verwerkt daarom gegevens uitsluitend in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. In detail:

B. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijken en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onder andere verantwoordelijk voor de websites:

www.mediashop.tv, www.mediashop-katalog.tv, www.telsell.com, www.hanuhanf.com, www.octasleep.tv, www.nutribullet.de, www.katharinaschneider.tv, www.Mediashop-group.com, www.willkommen.tv, www.platinumtv.dewww.mediashop-cooking.tv

in de zin van de AVG en de respectieve nationale gegevensbeschermingswetten van de EU-lidstaten en andere voorschriften voor gegevensbescherming zijn:

 

Media Shop GmbH

Schneiderstrasse 1

2620 Neunkirchen

Oostenrijk

 

Deze verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de implementatie van informatiebeveiliging en de naleving van de principes van gegevensverwerking volgens artikel 5 AVG.

Andere verantwoordelijke personen (in de zin van § 26 AVG) zijn:

 

Mediashop Deutschland Vertriebs GmbH

Europaplatz 1

88131 Lindau

Duitsland

 

Mediashop Benelux B.V.

Transistorstraat 31

1322 CK Almere

Nederland

 

Mediashop AG

Industriering 3

9491 Ruggell

Liechtenstein

 

Mediashop International Trading GmbH

Schneiderstrasse 1

2620 Neunkirchen

Oostenrijk

 

U kunt contact met ons opnemen (indien nodig vragen wij naar het gewenste bedrijf)

Tel.: 0800/376 36 06

E-mail: [email protected]

 

De gezamenlijk verantwoordelijke bedrijven worden vervolgens ook gegroepeerd als een "mediashopgroep".

 

Gemeenschappelijk contactpunt

De functionaris voor gegevensbescherming van Mediashop Group is als volgt bereikbaar als gemeenschappelijk contactpunt voor alle beveiligingskwesties en onderwerpen over gegevensbescherming:

 

Media Shop Group

"Z.H. DSB 'of' ter attentie van. GDPR "

Schneiderstrasse 1

2620 Neunkirchen

E-mail: [email protected]

 

Definities

Het privacybeleid van de Mediashop Group is gebaseerd op de voorwaarden die de EU gebruikt bij het vaststellen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie toelichten.

We gebruiken onder andere de volgende voorwaarden in dit privacybeleid:

a) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene" genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, die direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden bepaald.

 

b) getroffen persoon

Getroffen persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door de verantwoordelijken.

c) verwerking

Verwerking betekent elk proces of reeks bewerkingen met betrekking tot persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 

 

d) beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens waarbij dergelijke persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren. Met name aspecten met betrekking tot functieprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van die natuurlijke persoon te analyseren of voorspellen.

 

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonlijke gegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) verantwoordelijke personen

De verantwoordelijken zijn de bedrijven die gezamenlijk beslissen over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens.

 

h) processor

De processor is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een lichaam of lichaam dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

i) ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Autoriteiten die op grond van het Unierecht of het nationale recht persoonsgegevens kunnen ontvangen in verband met een bepaalde missie worden echter niet als begunstigden beschouwd.

 

j) derden

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, een openbare autoriteit, een andere instantie of instantie dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

k) toestemming

Toestemming is elke vrijwillige en op elk moment herroepbare handeling door de betrokkene in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling die de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

 

Gegevensverwerking

1. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De presentatie van informatie over onze producten, promoties en wedstrijden is gebaseerd op het legitieme belang om u interessante informatie over ons bedrijf te bieden en volgt artikel 6, lid 1, letter f AVG als rechtsgrondslag.

De registratie in de webshop en de registratie voor de nieuwsbrief impliceren uw vrijwillige en herroepbare toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter e AVG vereist dat we een verdere verwijzing naar dit privacybeleid van u verkrijgen.

Als u een van onze producten bestelt, is de noodzakelijke verwerking van uw gegevens gebaseerd op de nakoming van de contractuele verplichting die we met u zijn aangegaan en is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld. het beheer van uw winkelmandje of de overdracht van gegevens en inhoud tijdens het contactformulier.

2. Openbaarmaking van gegevens

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de Mediashop Group vindt alleen plaats als:

 • U de uwe overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 letter e AVG heeft hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven
 • openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f AVG is voor onze reclame- of marketingdoeleinden in ons legitieme belang en er is geen reden om aan te nemen dat u een overheersend legitiem belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens
 • in het geval dat openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 letter c AVG is er een wettelijke verplichting
 • als onderdeel van uw bestelling, bijv. een verzending door een expeditie- of postdienstverlener is vereist in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG om een contract met u uit te voeren

C. Gegevensverwerking

1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Als wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens accordering van de betrokken persoon vragen, dient artikel 6, lid 1, letter a AVG als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor de tenuitvoerlegging van een contract waarvan de contractant de betrokken persoon is, vereist is, dient artikel 6, lid 1, letter a AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor de verwerkingsprocessen die vereist zijn voor de uitvoering van aan het contract voorafgaande maatregelen.

Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting waar ons bedrijf onder valt, dient artikel 6, lid 1, letter c AVG als rechtsgrondslag.

Als levensbelangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1, letter d AVG als rechtsgrondslag.

Is de verwerking voor het behartigen van een legitieme belang van ons bedrijf of van derden vereist en zijn de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet superieur aan het eerstgenoemde belang dan dient artikel 6, lid 1, letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

2. Doorgifte van gegevens

Overdracht van uw persoonsgegevens binnen de Media Shop Group of aan derden voor andere dan hierna genoemde doeleinden vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door als:

 • U daartoe conform artikel 6, lid 1 pag. 1, letter a AVG nadrukkelijk toestemming hebt verleend.
 • De doorgifte conform artikel 6, lid 1, pag 1, letter f AVG voor interne gegevensverwerking binnen de MediaShop Group en voor reclame- en marketingdoeleinden vereist is en er geen reden is aan te nemen dat u een superieur legitiem belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens.
 • Voor het geval dat voor de doorgifte conform artikel 6, lid 1, pagina 2, letter c AVG een wettelijke verplichting bestaat en dit ook wettelijk is toegestaan conform artikel 6, lid 1 pag. 1, letter b AVG voor de afwikkeling van contractverhoudingen met u vereist is.

D. Beschikbaarstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elke oproep van onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de pc die de website oproept, resp. van de browser van het gebruikte eindapparaat (logbestanden) die tot aan het automatisch wissen worden opgeslagen. De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

 1. informatie over het type browser en de gebruikte versie
 2. beeldschermresolutie
 3. elke oproep van de site
 4. besturingssysteem van de gebruiker
 5. informatie over het type eindapparaat (mobiele telefoon, desktop, tablet) en over het eindapparaat zelf
 6. IP-adres van de gebruiker
 7. datum en tijdstip van de oproep websites vanaf welke het systeem van de gebruiker op onze

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen en de gegevens worden bovendien na een statistische evaluatie verwijderd.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De opslag van de gegevens in logbestanden geschiedt om de functionaliteit van de website te kunnen garanderen. Bovendien helpen de gegevens ons de website te optimaliseren en de veiligheid een stabiliteit van onze informatietechnische systemen te waarborgen. De gegevens worden opgeslagen voor het opnieuw activeren van het winkelmandje.

E. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in die internetbrowser of door de internetbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Roept u een website op dan kan er een cookie op uw browser worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt bij een hernieuwde oproep van de website. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in relatie tot het specifiek gebruikte eindapparaat wordt verstrekt. In de cookie worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

 1. taalinstellingen
 2. artikelen in het winkelmandje
 3. inloginformatie

Wij gebruiken op onze website bovendien cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Bij oproepen van onze website wordt de gebruiker van cookies geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden door middel van een zogenaamde cookiebanner en wordt er om zijn toestemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens gevraagd. In dit verband wordt er ook verwezen naar deze privacyverklaring. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang intrekken. U hebt bovendien de mogelijkheid de opslag van cookies op uw pc door bijbehorende instellingen in uw browser te voorkomen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter a AVG.

3. Duur van de opslag, bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen en vanaf dit apparaat aan onze website doorgegeven. Sessiecookies worden na het sluiten van de browser 1440 seconden (24 minuten) opgeslagen; permanente cookies wordt permanent opgeslagen. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of inperken. Al opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt. In het bijzonder kunnen er geen bestellingen worden geplaatst door de gebruiker.

F. Google Analytics

Onze website gebruikt “Google Analytics“, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website en het type/de versie browser, het gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (de eerder bezochte site), het IP-adres en het tijdstip van de serveroproep worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

De informatie wordt gebruikt om analyses van internet- en websitegebruik uit te voeren, zoals geanonimiseerde evaluaties en afbeeldingen over PageViews en bezoeken. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor marktonderzoek, voor de optimalisering van de websites en het leveren van andere met internetgebruik verbonden diensten. Ook wordt deze informatie eventueel doorgegeven aan derden als dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden de gegevens in opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies door een bijbehorende instelling in uw browsersoftware verhinderen; maar wij wijzen u erop dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. U kunt bovendien de door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een browser-add-on te downloaden en te installeren https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

In plaats van de browser-add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt dan een opt-outcookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst voorkomt. De opt-outcookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Verwijdert u de cookies in deze browser dan moet u de opt-outcookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in relatie tot Google Analytics vindt u bijvoorbeeld bij Google Analytics Help https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, letter a AVG.

G. Third-Party-Cookie

1. Google Tag Manager

Op onze website maken wij gebruik van de “Google Tag Manager“ van Google. Door deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. Tags zijn kleine code-onderdelen op een website die onder andere bedoeld zijn om verkeer en bezoekersgedrag te meten, het effect van internetreclame en sociale media vast te leggen, remarketing en het richten op doelgroepen te gebruiken en de website te testen en te optimaliseren. De Google Tag Manager implementeert uitsluitend tags. De Google Tag Manager werkt volgens een aantal activeringsregels die vastleggen wanneer deze tags op een website gebruikt moeten worden. Als een gebruiker de website bezoekt, worden de tags volgens configuratie geactiveerd en de bijbehorende cookies geladen in uw browser. Deze bevat aanwijzingen over welke tags moeten worden geactiveerd. Maar Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Door het gebruik van de Google Tag Manager wordt uw gebruik van onze website efficiënter en sneller omdat onze website door het beheer van de juiste tags versnelt. Is de Google Tag Manager op domein- of cookieniveau gedeactiveerd dan blijft deze voor alle trackingtags bestaan als deze met de Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

2. Google Ads Conversion Tracking

Wij gebruiken het internetreclameprogramma “Google Ads“ van Google en in het kader daarvan de door Google aangeboden conversietracking. Een cookie voor de conversietracking wordt op uw computer opgeslagen als u op een door ons in het zoek- of reclamenetwerk van Google ingeschakelde advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt zolang de cookie geldig is, kunnen zowel wij als ook Google zien dat u op een advertentie hebt geklikt en via deze naar deze pagina geleid bent.

Elke klant van Google Ads krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van klanten van Ads nagetrokken worden, De met behulp van de conversiecookies verzamelde informatie dient om de conversiestatistieken voor ons als klant van Ads aan te maken. Wij worden daarbij geïnformeerd over het totaalaantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en dat naar een site die is voorzien van een conversietrackingtag is geleid. Maar wij krijgen geen informatie waarmee u als gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Als u niet aan het trackingproces wilt deelnemen, kunt u ook het hiervoor vereiste instellen van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch instellen van cookies in het algemeen uitschakelt. U kunt cookies voor conversietracking ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Meer informatie over Googles privacybeleid betreffende conversietracking vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/nl.html).

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter a AVG.

3. Google Remarketing

Bovendien maken we gebruik van de remarketingtechnologie van Google. Via deze technologie worden gebruikers die onze website al een keer hebben bezocht en belangstelling hebben getoond, door doelgerichte reclame op de sites van het netwerk van Google Partners opnieuw benaderd. De weergave van de advertentie geschiedt door het gebruik van cookies. Met behulp van tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoek aan de website geanalyseerd worden.

Als u zoekopdrachten uitvoert, andere websites bezoekt of andere mobiele apps gebruikt, is het voor ons door het gebruik van Google remarketing mogelijk u gerichte, op uw interesse en behoeften afgestemde reclame aan te kunnen bieden. Als gebruiker profiteert u van gepersonaliseerde reclame op andere websites. Alleen zo kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Uitgebreidere informatie over Google remarketing en de privacyverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

4. Facebook Conversion Pixels

Door het gebruik van de dienst Facebook Conversion Pixels van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) worden statistische gegevens vastgelegd waarmee het succes van een Facebook-advertentie kan worden geregistreerd. Bovendien worden op de website anonieme gegevens over uw gebruiksgedrag verzameld om op uw gebruik gerichte internetreclame voor u op te stellen. Als gebruiker profiteert u van gepersonaliseerde reclame op andere websites. Alleen zo kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren. Ga voor meer informatie over de privacyvoorwaarden van Facebook Inc naar:www.facebook.com/about/privacy

Als u bent aangemeld bij Facebook kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen het gebruik van Conversion Pixels: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter a AVG.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

5. Microsoft Bing Ads

Onze website maakt gebruik van Microsoft Bing Ads, een analysetool van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, USA 98052-6399, USA). Net als Google Analytics werkt Microsoft Bing Ads met het instellen van cookies, waarmee wij uw bezoek aan onze website kunnen natrekken en wat wij kunnen gebruiken voor reclamedoeleinden (remarketing).

Zo kunnen wij onze klanten op hun interesses gebaseerde reclame doen toekomen door aan de hand van zogenaamde ‘Universele eventtracking’ (UET) die het bezoek van eindgebruikers en hun activiteit op onze website nadat ze op een van onze advertenties hebben geklikt herkent en in remarketinglijsten opslaat. De aanmaak van deze remarketinglijsten geschiedt met inachtneming van de wettelijke voorschriften. In het bijzonder worden er geen gevoelige gegevens opgeslagen of andere aanvullende persoonsgegevens aan onze remarketinglijsten gekoppeld of aan Microsoft ter beschikking gesteld.

Staat u in een remarketinglijst dan kunnen wij u bij uw volgende zoekopdracht via Bing of Yahoo interessespecifieke reclame aanbieden. Maar u kunt deze op gedrag gebaseerde targeting ook uitschakelen door uw browserinstelling zo te veranderen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Bovendien kunt u het trackinggedrag van Microsoft via de volgende link uitschakelen: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out

Meer informatie over het gebruik bij Microsoft Bing Ads vindt u op de website van Bing-Ads via de link https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 en op de website van Microsoft via de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Als u zoekopdrachten uitvoert, is het voor ons door het gebruik van Microsoft Bing Ads mogelijk u gerichte, op uw interesse en behoeften afgestemde reclame aan te kunnen bieden. Als gebruiker profiteert u van gepersonaliseerde reclame op andere websites. Alleen zo kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

6. Criteo

Onze website maakt gebruikt van de diensten van Criteo (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs/Frankrijk). Criteo is gespecialiseerd in de aanmaak en uitlevering van gepersonaliseerde reclame via “Criteo Dynamic Retargeting” en “Criteo Sponsored Products“. Criteo werkt samen met internetpartners om gebruikers die de website van deze partners bezoeken resp. hun apps gebruiken, reclame aan te bieden. Bovendien werkt deze dienst samen met publishers om gepersonaliseerde reclame weer te geven. Doel is u reclame en producten te tonen die voor u zo relevant mogelijk zijn, op basis van uw actuele surf- en zoekgedrag. Voor het doel van de weergave van doelgroepspecifieke en op interesses gebaseerde reclame op websites binnen het reclamenetwerk van Criteo maken wij gebruik van de diensten van Criteo. De daarvoor gebruikte cookies resp. de gebruiksherkenning staat geen verwijzing naar uw persoon toe, ook wordt uw IP-adres niet opgeslagen. Als u zoekopdrachten uitvoert, andere websites bezoekt of andere mobiele apps gebruikt, is het voor ons door het gebruik van Criteo mogelijk u gerichte op uw interesse en behoeften afgestemde reclame aan te kunnen bieden. Als gebruiker profiteert u van gepersonaliseerde reclame op andere websites. Alleen zo kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden. Het privacybeleid van Criteo GmbH vindt u hier: http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-text/ U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerking van gegevens door Criteo GmbH via de volgende link: https://www.criteo.com/de/privacy/ Let op: hiervoor wordt een opt-outcookie ingesteld.

7. Affilinet

Voor het correct verzamelen van sales en/of leads stelt affilinet een cookie in op de pc van de klant (bezoeker). Deze cookie wordt ingesteld door het domein partners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com. Deze cookie voldoet aan de geldende privacyrichtlijnen. De door affilinet gebruikte cookies worden in de standaardinstelling van de internetbrowser geaccepteerd. Mocht u niet willen dat deze cookies worden opgeslagen, schakel dan het gebruik van cookies door de betreffende domeinen in uw internetbrowser uit. Affilinet trackingcookies slaan geen persoonsgegevens op maar alleen de ID van de bemiddelende partner en het toewijzingsnummer van de door de bezoeker aangeklikte reclame-uiting (banner, tekstlink etc.) die nodig is voor de betalingsafhandeling. De partner-ID dient bij afsluiten van een transactie om de aan de bemiddelende partner te betalende provisie ook aan deze toe te kunnen wijzen.

https://www.affili.net/nl/kenniszone/cookies

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

8. Tradedoubler

Op onze website wordt gebruikgemaakt van de technologie van Tradedoubler GmbH (Herzog-Wilhelm-Str. 26, 80331 München).

Het daaraan ten grondslag liggende principe dat Tradedoublers de verwerking van gegevens in relatie tot de gebruiker gebruikt, is de anonimiteit van de gegevens. Daarom slaat Tradedoubler geen IP-adressen op de cookie van een gebruiker op maar alleen een unieke, toevallig aangemaakte ID waardoor Tradedoubler de gebruiker kan identificeren. De op de cookie opgeslagen gegevens zijn beperkt tot informatie die bij de bezoeken van de gebruikers aan websites van het reclamenetwerk van Tradedoubler worden verzameld. Met uitzondering van enkele, voor puur statistische doeleinden opgeslagen cookies kan de cookie van een gebruiker alleen dan worden weergegeven door Tradedoubler als de gebruiker een website bezoekt die bij het reclamenetwerk van Tradedoubler hoort.

Bedenk ook dat u op elk moment kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden aangemaakt, simpelweg door uw browserinstellingen te wijzigen.

Door op de volgende link te klikken, wordt het verzamelen van geanonimiseerde gegevens gestopt.

Wordt deze Opt-out-cookie verwijderd dan kan de Tradedoubler niet meer vaststellen dat er een Opt-out heeft plaatsgevonden. In dat geval moet het Opt-Out-proces herhaald worden.

http://publisher.tradedoubler.com/include/functions/optout.html

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

9. YouTube

Op onze website worden plug-ins van de website YouTube gebruikt die door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube“) worden geëxploiteerd.

Op onze website tonen wij video's van het YouTube-kanaal van MediaShop.tv. Deze worden in de videoplayer van YouTube weergegeven. MediaShop heeft geen toegang tot en geen controle over deze cookies of de door YouTube verwerkte gegevens. Door YouTube kunnen extra cookies worden ingesteld om het gebruik van YouTube-functies op onze website mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over deze cookies naar de website van YouTube https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

10. Google reCaptcha

Om voor voldoende gegevensbeveiliging bij de overdracht van formulieren te zorgen, maken wij in bepaalde gevallen gebruik van de dienst reCAPTCHA van Google Inc. Dit dient vooral om te kunnen onderscheiden of de invoer door een natuurlijke persoon of onrechtmatig door een machinale en geautomatiseerde verwerking gebeurt. De dienst is inclusief de verzending van het IP-adres en eventueel van andere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens aan Google Inc. Hiervoor gelden de privacybepalingen van Google Inc.; informatie over de privacybepalingen van Google Inc. vindt u op www.google.de/intl/nl/privacy

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

11. MaxMind

Wij maken gebruik van GeoIP2-producten van MaxMind Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 USA). Als onze website wordt geopend, bepaalt MaxMind de locatie van de gebruiker. Daarmee kunnen wij u onze website ter beschikking stellen in de landstaal van uw IP-locatie.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

12. Userlike

Deze website maakt gebruik van Userlike live chatsoftware geproduceerd door het bedrijf Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland. U kunt Userlike gebruiken om in realtime met onze medewerkers te chatten. Aan het begin van de chat worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

 • Datum en tijd van de chat,
 • Browsertype / -versie,
 • IP adres,
 • Besturingssysteem gebruikt,
 • van de eerder bezochte website,
 • Aantal verzonden gegevens. En indien door u verstrekt: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers, kunnen door u meer persoonlijke gegevens worden verstrekt in de chat. De aard van deze informatie is sterk afhankelijk van uw verzoek of het probleem dat u beschrijft.

Al onze medewerkers zijn getraind in het vertrouwelijk omgaan met privacy gevoelige klantgegevens. Al onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid in acht te nemen en hebben dienovereenkomstig een addendum bij hun arbeidscontracten ondertekend dat hen verplicht om de vertrouwelijkheid en gegevensbescherming in acht te nemen.

Door de webpagina www.telsell.com te openen, wordt de chat-widget geladen als een JavaScript-bestand van AWS Cloudfront. De chat-widget vertegenwoordigt technisch de broncode (cookie) die op uw computer wordt uitgevoerd en waarmee de chat wordt ingeschakeld.

Bovendien slaat:

Mediashop Benelux B.V

Transistorstraat 31

1322 CK Almere

Nederlands

de geschiedenis van de live chats op. Het doel hiervan is om te voorkomen dat onze klanten een lange geschiedenis van aanvragen moeten doorlopen en dat we voortdurend de kwaliteit van onze livechatdienst moeten bewaken. Verwerking is toegestaan op grond van art. 6 Par. 1 Boek f, GDPR. Als u niet wilt dat uw live chatgeschiedenis wordt opgeslagen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Opgeslagen live chats en andere gegevens worden dan onmiddellijk door ons verwijderd.

De opslag van chatgegevens dient ook om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Dit is ook ons rechtmatig belang, daarom is verwerking toegestaan op grond van art. 6 Par. 1 Boek f, GDPR. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die worden verstrekt in de chat is ook art. 6 Par. 1 Boeken b en f, GDPR.
Meer informatie is te vinden in de Gegevens verwerkingsvoorwaarden van Userlike UG (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

https://userlike-en.helpscoutdocs.com/article/34-which-disclaimer-text-can-be-used-on-my-webpage

H. Nieuwsbrief via e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden zolang u uw toestemming voor toezending van de nieuwsbrief niet hebt ingetrokken.

Onze nieuwsbrief wordt verzonden door de aanbieder “Emarsys eMarketing Systems AG“, die de gegevens voor ons conform artikel 28 AVG in opdracht verwerkt.

U kunt zich op elk moment weer afmelden voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar [email protected] met het verzoek uw gegevens te verwijderen of door te klikken op de link voor afmelding voor de nieuwsbrief die u aan het einde van elke nieuwsbrief vindt. Maar herroeping laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot herroeping uitgevoerde gegevensverwerking onverlet. Wij slaan uw gegevens op tot het moment van herroeping.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief voor de gebruiker geschiedt door overleggen van een toestemming van de gebruiker conform artikel 6, lid 1, letter a AVG.

Herhaling van toestemmingsverklaringen

Onderstaande toestemming hebt u eventueel nadrukkelijk aan ons verleend en wij hebben deze schriftelijk vastgelegd. Volgens de AVG zijn wij verplicht de inhoud van toestemmingsverklaringen op elk moment voor oproepen gereed te houden U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang intrekken.

Toestemming verzending nieuwsbrief

Ik geef toestemming dat mijn persoonsgegevens door MediaShop GmbH, zoals omschreven in de privacyverklaring, worden verwerkt voor toezenden van de nieuwsbrief per e-mail. Deze toestemming kan ik op elk gewenst moment herroepen.

I. Nieuwsbrieftracking

1. Omvang ven de verwerking van persoonsgegevens

Met de verzending van de nieuwsbrief wordt uw gebruikersgedrag geëvalueerd. Deze evaluatie geschiedt door een trackingpixel van Emarsys (Web Extend). Het gaat daarbij om éénpixelbeeldbestanden die aan onze website gekoppeld zijn. Er worden WebBeacons verzameld die aan uw e-mailadres worden toegewezen en worden gekoppeld met een eigen ID. Op deze manier kunnen ook links in de nieuwsbrief uniform worden toegewezen. Wij verzamelen daarbij informatie over wanneer u onze nieuwsbrief leest en welke link u aanklikt. Wij maken een gebruikersprofiel aan om uw interesses te kunnen zien. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend in geanonimiseerde vorm.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief voor de gebruiker geschiedt door overleggen van een toestemming van de gebruiker conform artikel 6, lid 1, letter a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Met de verzamelde gegevens maken wij een gebruikersprofiel aan om u een op uw interesses toegesneden nieuwsbrief ter beschikking te stellen. Alleen zo is het mogelijk u een interessespecifieke en gerichte nieuwsbrief aan te kunnen bieden.

4. Duur van de opslag, bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

Mocht u geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kunt u op elk moment bezwaar maken., Een mededeling in schriftelijke vorm aan de aan het eind genoemde contactgegevens is dan voldoende. Desgewenst kunt u zich ook uitschrijven via de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief. Wij slaan uw gegevens op tot het moment van herroeping.

J. Registratie een gebruik van uw klantaccount

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren met behulp van hun persoonsgegevens, zowel in het kader van een bestelling als zonder bestelling van producten. De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Doorgeven van de gegevens aan derden geschiedt niet. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld: aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, plaats en land, geboortedatum en telefoonnummer. Op het moment van registratie worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, datum en tijdstip van registratie vastgelegd.

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens gevraagd.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is bij overleggen van toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, letter a AVG. Dient de registratie voor het tenuitvoerleggen van een contract waarvan de contractpartij de gebruiker is of voor de uitvoering van vóór het contract te nemen maatregelen dan is extra grondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, letter b AVG.

Registratie

lk geef toestemming om bij aanmaken van een gebruikersaccount bestandgegevens (naam, adres, e-mail) en gebruiksgegevens (e-mailadres, wachtwoord) op te slaan in een klantendatabase. Op deze manier kan ik mij bij toekomstige bestellingen met mijn e-mailadres en wachtwoord aanmelden en bestellen zonder nog een keer mijn gegevens in te moeten voeren. Deze toestemming kan ik op elk moment met onmiddellijke ingang herroepen, door mij via e-mail te wenden tot de shopexploitant [email protected] en om de verwijdering van mijn gebruikersaccount te verzoeken. In mijn gebruikersaccount kan ik mijn afgehandelde bestellingen op elk moment bekijken zo lang mijn gebruikersaccount bestaat.

3. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is vereist voor het beschikbaar houden van bepaalde content en diensten op onze website. Registratie van de gebruiker is vereist voor het sluiten van een contract met de gebruiker of voor de uitvoering van aan het contract voorafgaand te nemen maatregelen.

4. Bezwaar aantekenen en verzoek om verwijdering

Als gebruiker hebt u op elk moment de mogelijkheid de registratie op te heffen. De van u opgeslagen gegevens kunt u altijd laten wijzigen. Als de gegevens zijn vereist voor de tenuitvoerlegging van een contract of de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het contract is een verwijdering van de gegevens vooraf alleen dan mogelijk als niet-contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering in de weg staan.

K. Bestelproces

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In het kader van het bestelproces is voor de bestelling van de door u in het winkelmandje geplaatste producten de verwerking van persoonsgegevens vereist. Voor zover u al geregistreerd bent, worden de gegevens uit uw klantaccount verwerkt. Hetzelfde geldt als u zich tijdens het bestelproces registreert. Verder kunt u ook als gast bestellen op onze website. Daarvoor worden de aanhef, uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum en uw e-mailadres verzameld. Bovendien wordt het IP-adres van het oproepende eindapparaat, land, datum en tijd van de registratie en de bron van de registratie verzameld.

Verder kunt u bestellen via onze bestellijst. Daarvoor worden door uw oproep de aanhef, voor- en achternaam, adres, geboortedatum en e-mailadres verzameld.

Voor de bestelling is het verzamelen van de betalingswijze vereist.

Er volgt in dit verband een interne doorgifte en een doorgifte van de gegevens aan onze logistieke dienstverlener voor het voldoen aan onze contractuele verplichtingen voortvloeiende uit de bestelling en een doorgifte.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, doel van de gegevensverwerking

Het bestelproces richt zich op het afsluiten van een contract, daarom is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, letter b AVG. De verwerking van persoonsgegevens is vereist voor de afhandeling van de bestelling van de gebruiker.

3. Duur van de opslag

De persoonsgegevens van de gebruiker worden voor de periode van de afhandeling van de bestelling gebruikt en aansluitend in geblokkeerde vorm gearchiveerd, in het bijzonder voor de naleving van wettelijke bewaartermijnen, bijv. conform de Bundes-Abgabenordnung (BAO) en Unternehmensgesetzbuch (UGB), of voor het nakomen van an de wettelijke garantieaanspraken. De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen niet meer vereist zijn.

 

L. Betalingsdienstanbieder

De gegevens van uw bestellingen geven wij door aan onze verzend- en betalingspartners, zodat wij uw goederen correct kunnen leveren. Bij de verwerking zelf zijn in sommige gevallen andere dienstverleners betrokken.

   

Betaling op

... rekening. Dit is ingesloten met gegevensbeschermingsinformatie in het pakket.

(Payolution)

... creditcard. Uiteraard wordt het bedrag pas na verzending van de goederen van uw creditcard afgeschreven.

(VISA en Mastercard, Paypal)

... aflevering. Het afbetalingsplan wordt afzonderlijk door ons partnerbedrijf achteraf per post of per email toegezonden.

 (Finetrade)

... SEPA. De betaling wordt gedaan met directe SEPA-gebaseerde overschrijving via uw bank

(Onmiddellijke transfer)

Bovendien zijn er voor sommige landen specifieke betalingsopties

Hoewel bezorg- en postdiensten en betalingsdienstaanbieders namens ons handelen, zijn zij verantwoordelijk voor de beveiliging en verwerking van uw gegevens om juridische of operationele redenen. Nogmaals, bij deze dienstverleners bekijken we regelmatig het privacybeleid om ervoor te zorgen dat uw informatie correct wordt beschermd.

 

 1. AfterPay (Kopen op rekening)

 

 • Nederland

 

 

AfterPay voert voor Telsell het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay per post of per e-mail. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay.

 

Link privacy statement:

https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/over-afterpay/privacy-statement

 

 

 • Belgie

 

AfterPay voert voor Telsell  het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een betaaloverzicht van AfterPay ontvangt per post of per e-mail Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk uw bestelling betalen met een andere betaalmethode. U kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar AfterPay.

 

Link privacy statement:

https://www.afterpay.be/be/footer/over-afterpay/privacy-statement

 

 1. Paypal

 

Bij betaling via de betaalmethode "PayPal" PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg de online betaling. Het doorsturen van uw gegevens (naam, adres, e-mail) naar Paypal maakt deel uit van het contract of precontractuele maatregelen in het kader van uw bestelling. De rechtsgrond voor gegevensverwerking is daarom artikel 6, lid 1, onder b), AVG

Informatie wordt verzameld van verschillende kredietinformatiebureaus om uw kredietwaardigheid en identiteit te bevestigen. De volledige lijst van deze ontvangers kan u op elk moment van PayPal voorzien. Onder de volgende link vindt u het privacybeleid van Paypal: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

 

 1. VISA / MasterCard

 

Op basis van uw contract met VISA- of Mastercard-providers kunt u de betaling rechtstreeks bij uw creditcardmaatschappij uitvoeren. In dit geval slaan we geen gegevens op buiten de bestelling en ontvangen we, als de transactie succesvol is, een bankcreditnota van de creditcardmaatschappij.

Volgens de Tweede EU Payment Services Directive is een zogenoemde "creditcardverkrijgende" onderneming betrokken bij de compensatie - in dit geval het SIX Payment (SIX Payment Services (Europe) S.A. filiaal Oostenrijk, Marxergasse 1B, 1030 Wenen, Oostenrijk)

Verdere details over gegevensbescherming zijn te vinden op:

https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

https://www.visa.de/legal/global-privacy-notice.html

https://www.six-payment-services.com/de_at/services/legal/privacy-statement.html

 

 1. iDEAL

 

Voor klanten uit Nederland bieden we ook betalingsverwerking via de betalingsdienstaanbieder iDEAL (Currence Holding B.V., Beethovenstraat 300 Amsterdam, 1077 Nederland, https://www.ideal.nl), een SEPA-gebaseerde betalingsoverdrachtservice. Details over der privacyeinstellungen van iDEAL zijn te vonden op www.ideal.nl.

 

 

 1. Bancontact

Voor klanten uit België bieden we ook betalingsverwerking via betalingsdienstaanbieder Bancontact. Bancontact (Bancontact Payconiq Company NV / SA, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België) biedt ook een zeer veilige betaalmethode op basis van de Bancontact-kaart. Details over de privacyinstellingen van Bancontact zijn te vinden op https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf

 

 1. Fine Trade (Termijnbetaling)

TELSELL.com biedt de Klant de mogelijkheid om te betalen via termijnbetaling met betrekking tot de bestelde producten en diensten. TELSELL.com biedt deze betaalmethode aan in samenwerking met Fine Trade GmbH, Garnmarkt 4, 6840 Götzis, Oostenrijk  (hierna:''Fine Trade'').

Indien de Klant voor deze betaalmethode kiest, wordt er een overeenkomst gesloten tussen de Klant en Fine Trade. De voorwaarden voor deze overeenkomst zijn te raadplegen op de Website. Bij deze betaalmethode treedt Fine Trade op als de verkoper en betaalt de Klant het bedrag van de bestelde producten en diensten aan Fine Trade.

 

M. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij gebruik van de online contactformulieren verzamelen wij persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) alleen in de door u ter beschikking gestelde omvang. Uw e-mailadres gebruiken wij alleen voor de bewerking van uw aanvraag. Uw gegevens worden daarna verwijderd als u geen toestemming hebt gegeven voor de verdere verwerking en het gebruik daarvan.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van het contactformulier of door de verzending van een e-mail worden overgedragen is artikel 6, lid 1, letter b) AVG.

3. Duur van de opslag, bezwaar- en verwijderingsoptie

N. Doorgifte van persoonsgegevens aan dienstverlener

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In het kader van een bestelling worden persoonsgegevens vaak doorgegeven aan dienstverleners (bijv. toeleveranciers). Maar dienstverleners kunnen ook alleen in het belang van de exploitant van de website handelen (bijv. technische dienst).

Als wij in het kader van uw bestelling vooruit moeten betalen, bijv. bij kopen op rekening of betalen in termijnen, informeren wij of de door ons met de afhandeling van de koopcontracten belaste dienstverlener voor de garandering van onze legitieme belangen zo nodig op basis van mathematisch statistische procedures bij diverse economische informatiebestanden naar uw kredietwaardigheid. Hiertoe dragen wij voor de afhandeling van de koop op rekening en een controle van de identiteit en kredietwaardigheid benodigde persoonsgegevens over aan onze servicepartner Fine Trade GmbH, Garnmarkt 4, 6840 Götzis, directie: Marcel Vaschauner, Arrondissementsrechtbank Feldkirch, FN359644p (– of later Payolution). De overdracht van deze gegevens vindt plaats opdat Fine Trade (Payolution) de factuur op kan stellen en de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole uit kan voeren. Door overname van een vorderingsuitvalrisico heeft ook Fine Trade (Payolution) conform geldende privacywetten een legitiem belang bij de overdracht van uw persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van “Look-Alike-Audiences” van Facebook Inc. Daartoe sturen wij uw e-mailadres naar Facebook Inc. Deze evalueert uw e-mailadres om u gepersonaliseerde reclame op uw Facebook-account te kunnen tonen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens in het kader van de bestelling is artikel 6, lid 1, letter b AVG. Rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, letter f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is vereist voor het voldoen aan de contractuele verplichting die voortkomt uit de bestelling. Door uw beoordeling krijgen wij feedback over onze producten en onze diensten. Wij proberen met deze kennis onze producten en diensten voortdurend te verbeteren en te optimaliseren. Als gebruiker profiteert u daarvan. Door lookalike-audiences wordt u gerichte, interesse- en behoeftespecifieke reclame aangeboden. Als gebruiker profiteert u van gepersonaliseerde reclame op uw Facebook-account.

O. Rechten van de betrokken persoon

Onder de AVG hebt u de volgende wettelijke rechten als betrokkene, als er sprake is van de voorwaarden daarvan:

 • recht op informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens conform artikel 15 AVG
 • recht op correctie van onjuiste gegevens conform artikel 16 AVG
 • recht op verwijderen van de bij ons opgeslagen gegevens conform artikel 17 AVG
 • recht op inperking van de verwerking van de bij ons opgeslagen gegevens conform artikel 18 AVG
 • recht op bezwaar op elk moment conform artikel 7, lid (3) AVG tegen een eventueel aan ons verleende toestemming; dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte, voor de toekomst niet meer mogen voortzetten
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid conform artikel 20 AVG
 • recht op het indienen van een klacht bij de verantwoordelijke autoriteit conform artikel 77 AVG als u van mening bent dat de verwerking van de op u slaande persoonsgegevens inbreuk maakt op de voorschriften van de AVG

Recht op bezwaar

Als uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen conform artikel 6 lid 1, pagina 1, letter f AVG worden verwerkt, hebt u het recht conform artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, als daarvoor redenen bestaan die voortkomen uit uw bijzondere situatie.

Mocht u van uw recht op bezwaar gebruikmaken, dan is het voldoende een e-mail te sturen naar [email protected]

P. Gegevensbescherming

Uw persoonsgegevens worden op onze website door het zogenaamde SSL-beveiligingssysteem (Secure Socket Layer) via het internet overgedragen. Deze techniek biedt een hoge zekerheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook gebruikt door banken ter bescherming van de gegevens bij internetbankieren. Wij beveiligen onze website en andere systemen met behulp van technische maatregelen tegen verlies, destructie, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden

Q. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en de versie is van mei 2018. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen via deze site of op grond van gewijzigde wettelijk of officiële voorschriften kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele privacyverklaring kan op elk moment op de website via https://www.telsell.com/dse door u worden opgeroepen en geprint.