Recht op herroeping

Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met TELSELL.com binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft TELSELL.com op verzoek van de Klant een raming van deze kosten.
  Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. Vergoeding van de verzendkosten is gemaximeerd op de door PostNL of de Belgische Post gehanteerde tarieven voor een aangetekende respectievelijk verzekerde zending.
  Voor de meest actueel verzendkosten verwijzen wij naar de tarieven van PostNL en Belgische Post voor pakket- en brievenbuspost.
 3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. Deze waardevermindering kan in zulke gevallen worden ingehouden op de terugbetaling, zulks ter beoordeling van TELSELL.com.
 5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping per post of digitaal te zenden aan TELSELL.com, of op andere ondubbelzinnige wijze aan TELSELL.com kenbaar te maken dat Klant van de aankoop af ziet. TELSELL.com bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 30 dagen om het product inclusief eventueel gratis meegeleverde artikelen terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
  Producten kunnen geretourneerd worden aan:

  Voor Nederlandse klanten:
  TELSELL.com
  Transistorstraat 31
  1322 CK, Almere

  Voor Belgische klanten:
  TELSELL.com/co TNT Post Pakketservice België
  Uilenbaan 200 A
  2160 Wommelgem, BELGIË

 6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft TELSELL.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij TELSELL.com aanbiedt het product zelf af te halen, mag TELSELL.com wachten met terugbetalen tot TELSELL.com het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat het product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De aankoopwaarde van gratis meegeleverde producten kunnen ingehouden worden op de terugbetaling indien deze niet met retouren zijn geretourneerd, zulks ter beoordeling van TELSELL.com.
 7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Producten die door TELSELL.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • Losse kranten en tijdschriften;
  • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en daarbij verklaard heeft dat hiermee het herroepingsrecht verloren gaat
  • Zakelijke klanten;
  • De volgende diensten:
   1. logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
   3. betreffende weddenschappen en loterijen.
 9. Reeds betaalde bedragen voor artikelen waarop de garantieservice is afgesloten en die tussen de 15e en 30e dag worden herroepen en voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald onder aftrek van garantieservice en de oorspronkelijke verzend- en handelingskosten en, indien van toepassing, tevens onder aftrek van de betalingskosten dan wel verrekend met nog openstaande vorderingen en onder aftrek van de aankoopwaarde van gratis meegeleverde producten indien deze niet met retouren zijn geretourneerd, zulks ter beoordeling van TELSELL.com.