Algemene Voorwaarden & Informatie over recht op herroeping

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op:

Mediashop Benelux B.V h/o TELSELL.com
Transistorstraat 31
1322 CK, Almere
Nederlands

Tel. NL: 0800 24 000 24 / BE: 0800 29 323
E-mail: [email protected]

 1. Definities
  1. TELSELL.com:opdrachtnemer, een handelsnaam van de besloten vennootschap Mediashop Benelux B.V, gevestigd te Almere.
  2. Mediashop Benelux B.V:gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 69882649 handelend onder de naam TELSELL.com. Verder te noemen TELSELL.com.
  3. Website:de website van TELSELL.com, te raadplegen via www.telsell.com en alle bijbehorende subdomeinen.
  4. Klant:de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met TELSELL.com en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
  5. Overeenkomst:iedere afspraak of overeenkomst tussen TELSELL.com en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  6. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van TELSELL.com zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor TELSELL.com slechts bindend, indien en voor zover deze door TELSELL.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 3. Prijzen en informatie
  1. Alle op de Website en in andere van TELSELL.com afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
  3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. TELSELL.com kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van TELSELL.com afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  4. com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
  5. Ondanks de door haar in acht genomen zorgvuldigheid aanvaardt TELSELL.com geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet-, type- en of programmeerfouten of programmafouten op de website of andere media, waaronder doch niet beperkt tot de televisieproducties.
 4. Totstandkoming Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van TELSELL.com en het voldoen aan de daarbij door TELSELL.com gestelde voorwaarden.
  2. com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien TELSELL.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
  3. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TELSELL.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft TELSELL.com het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  5. com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien TELSELL.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
  6. com heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.
  7. In verband met de afhankelijkheid van de levertijden en beschikbaarheid van haar leveranciers, behoudt TELSELL.com zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
 5. Registratie
  1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
  2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Klant na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. TELSELL.com is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
  4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient Klant zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of TELSELL.com daarvan in kennis te stellen, zodat TELSELL.com gepaste maatregelen kan nemen.
 6. Uitvoering Overeenkomst
  1. Zodra de bestelling door TELSELL.com is ontvangen, stuurt TELSELL.com de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  2. com is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
  3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
  4. Indien TELSELL.com de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of Klant krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  5. com raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
  6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
  7. com is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 7. Herroepingsrecht
  1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met TELSELL.com binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
  2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (voor Nederlands klanten: Mediashop Benelux B.V. h/o Telsell.com, Transistorstraat 31, 1322 CK, Almere Nederlands, Tel.: 0800 24 000 24, e-mail: [email protected]; voor Belgische klanten: Telsell com/co TNT Pakketservice België, Uilenbaan 200 A, 2160 Wommelgem, BELGIË, Tel.: 0800 24 000 24, e-mail: [email protected]). U kunt hiervoor ook ons herroepingsformulier gebruiken, dit is niet verplicht.
  3. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
   • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

   Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft TELSELL.com op verzoek van de Klant een raming van deze kosten. 
   Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. Vergoeding van de verzendkosten is gemaximeerd op de door PostNL of de Belgische Post gehanteerde tarieven voor een aangetekende respectievelijk verzekerde zending. 
   Voor de meest actueel verzendkosten verwijzen wij naar de tarieven van PostNL en Belgische Post voor pakket- en brievenbuspost.
  4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
  5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. Deze waardevermindering kan in zulke gevallen worden ingehouden op de terugbetaling, zulks ter beoordeling van TELSELL.com.
  6. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping per post of digitaal te zenden aan TELSELL.com, of op andere ondubbelzinnige wijze aan TELSELL.com kenbaar te maken dat Klant van de aankoop af ziet. TELSELL.com bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 30 dagen om het product inclusief eventueel gratis meegeleverde artikelen terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 
   Producten kunnen geretourneerd worden aan:

   Voor Nederlandse klanten:

   TELSELL.com
   Transistorstraat 31
   1322 CK, Almere, Nederlands
   e-mail: [email protected]

   Voor Belgische klanten:
   TELSELL.com/co TNT Post Pakketservice België
   Uilenbaan 200 A
   2160 Wommelgem, BELGIË
   e-mail: [email protected]

  7. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft TELSELL.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij TELSELL.com aanbiedt het product zelf af te halen, mag TELSELL.com wachten met terugbetalen tot TELSELL.com het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat het product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De aankoopwaarde van gratis meegeleverde producten kunnen ingehouden worden op de terugbetaling indien deze niet met retouren zijn geretourneerd, zulks ter beoordeling van TELSELL.com.
  8. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
  9. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
   1. Producten die door TELSELL.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
   2. Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
   3. Losse kranten en tijdschriften;
   4. Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
   5. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   6. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en daarbij verklaard heeft dat hiermee het herroepingsrecht verloren gaat
   7. Zakelijke klanten;
   8. De volgende diensten:
    1. logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
    2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
    3. betreffende weddenschappen en loterijen.

  Reeds betaalde bedragen voor artikelen waarop de garantieservice is afgesloten en die tussen de  15e en 30e dag worden herroepen en voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald onder aftrek van garantieservice en de oorspronkelijke verzend- en handelingskosten en, indien van toepassing, tevens onder aftrek van de betalingskosten dan wel verrekend met nog openstaande vorderingen en onder aftrek van de aankoopwaarde van gratis meegeleverde producten indien deze niet met retouren zijn geretourneerd, zulks ter beoordeling van TELSELL.com.

 8. Betaling

  Klant dient betalingen aan TELSELL.com volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. TELSELL.com is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

  De klant wordt slechts onder voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door TELSELL.com geleverde artikelen. TELSELL.com blijft eigenaar van de artikelen zolang de klant zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet heeft voldaan. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is TELSELL.com gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de geleverde artikelen terug te nehmen.

  1. Paypal

   In geval van keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Voorwaarde om voor deze betalingsmethode te kiezen is onder meer dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

  2. IDEAL

   Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

  3. Bancontact

   Bij keuze voor de betalingsmethode Bancontact machtigt de klant zijn bank, die bij het Bancontact-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling

  4. Kopen op rekening

   After Pay

   Telsell.com biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien u voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag door Telsell.com overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay.

   Gegevens voor betalingen via het AfterPay-systeem:

   IBAN: NL50DEUT0265295750
   Rekeninghouder: AfterPay te Heerenveen
   Vermeld voor een spoedige afhandeling graag het Afterpay betaalkenmerk, te vinden op de Afterpay factuur.

   Voor alle betalingen via het AfterPay-systeem gelden de algemene betalings­voorwaarden van Arvato Finance B.V., handelende onder de naam AfterPay, Postbus 434, 8440 AK Heerenveen, KvK-nummer 08203350, BTW-nummer NL8210.92.698.B01.

   De Mediashop Benelux B.V / Transistorstraat 31, 1322 CK, Almere
   Nederlands / KvK- KvK: 69882649, BTW-nummer BTW: NL858050948B01, houder van de webshop telsell.com, heeft haar vordering op jou overgedragen aan AfterPay. Dit betekent dat je alleen nog kunt betalen op het hierboven genoemde rekeningnummer van AfterPay.

   LET OP:
   • als je niet betaalt op het hierboven genoemde rekeningnummer, kan AfterPay je verplichten om nog eens te betalen;
   • als je niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan er bovenop de vordering minimaal € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten aan je in rekening gebracht worden.

   Nederland

   De betalingsvoorwaarden van AfterPay zijn van toepassing op je bezoek aan de website van AfterPay, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

   Link betalingsvoorwaarden:
   https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden

   Belgie

   De betalingsvoorwaarden van AfterPay zijn van toepassing op uw bezoek aan de website van AfterPay, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

   Link betalingsvoorwaarden:
   https://www.afterpay.be/be/footer/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden

  5. Termijnbetaling
   1. com biedt de Klant de mogelijkheid om te betalen via termijnbetaling met betrekking tot de bestelde producten en diensten. TELSELL.com biedt deze betaalmethode aan in samenwerking met Fine Trade GmbH, Garnmarkt 4, 6840 Götzis, Oostenrijk (hierna:''Fine Trade'').
   2. Indien de Klant voor deze betaalmethode kiest, wordt er een overeenkomst gesloten tussen de Klant en Fine Trade. De voorwaarden voor deze overeenkomst zijn te raadplegen op de Website. Bij deze betaalmethode treedt Fine Trade op als de verkoper en betaalt de Klant het bedrag van de bestelde producten en diensten aan Fine Trade.
 9. Garantie en conformiteit
  1. TELSELL.com staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat TELSELL.com er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.
  2. Een door TELSELL.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
  3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat Klant het gebrek heeft ontdekt TELSELL.com daarvan in kennis te stellen.
  4. Indien TELSELL.com de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.
  5. Op de garantie kan hoe dan ook geen aanspraak worden gemaakt in de volgende gevallen:
   1. als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd;
   2. als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden;
   3. als er zonder toestemming van TELSELL.com veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd;
   4. bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing, schoonmaken, bedieningsfouten, etc);
   5. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid of bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, waterschade, natuurrampen, etc);
   6. als de klant TELSELL.com niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
   7. als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 10. Klachtenprocedure
  1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel  12 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van TELSELL.com, dan kan Klant bij TELSELL.com telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  2. com geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal TELSELL.com binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 11. Persoonsgegevens

  TELSELL.com verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 12. Link naar het Online Dispute Resolution platform
  1. com is verplicht om deel te nemen aan een alternatieve geschillenbeslechtiging voor consumentenzaken. TELSELL.com attendeert de Klant erop dat de Europese Commissie een Online Dispute Resolution platform heeft ontwikkeld. Dit Online Dispute Resoltution platform is te raadplegen via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.
  2. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut. Deze is te raadplegen via de volgende link: http://www.nai-nl.org/nl/.
 13. Slotbepalingen
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar TELSELL.com gevestigd is.
  3. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of bijbehorende Algemene Voorwaarden tussen TELSELL.com en een klant die zijn woonplaats heeft in België, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.
  4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
  5. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 14. Contactgegevens

  Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

  Mediashop Benelux B.V h/o TELSELL.com
  Transistorstraat 31
  1322 CK, Almere
  Nederlands

  Tel. NL: 0800 24 000 24 / BE: 0800 29 323
  E-mail: [email protected]

  KvK: 69882649
  BTW: NL858050948B01
  IBAN: NL86ABNA0813655285 tnv Mediashop Benelux BV

 15. Batterij verordening

  In verband met de afzet van batterijen en accu’s zijn wij verplicht als handelaar volgens batterijvoorschriften u als consument te informeren:

  U bent wettelijk verplicht batterijen en oplaadbare batterijen terug te sturen. U kunt ze na gebruik kosteloos bij ons verkooppunt, in een gemeentelijk verzamelcentrum of in een aanneempunt bij u in de buurt teruggeven. U kunt ook de door ons geleverde batterijen terugsturen naar het volgende adres:

  Voor Nederlandse klanten:
  TELSELL.com
  Transistorstraat 31
  1322 CK, Almere; Nederlands

  Voor Belgische klanten:
  TELSELL.com/co TNT Post Pakketservice België
  Uilenbaan 200 A
  2160 Wommelgem, BELGIË

  Verontreinigende batterijen moeten voorzien zijn van een symbool dat bestaat uit een doorgestreepte vuilnisbak en het chemische symbool (Cd, Hg of Pb) van het zware metaal dat verantwoordelijk is voor de indeling als vervuilend materiaal.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appendix 1:

Modelformulier voor herroeping Nederlands

 (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Mediashop Benelux B.V h/o TELSELL.com, Transistorstraat 31, 1322 CK, Almere, Nederlands

E-mail: [email protected]

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten (aanduiding product) /levering van de volgende dienst (*)

herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten) (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Datum (*)

— [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appendix 2:

Modelformulier voor herroeping België

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: TELSELL.com/co TNT Post Pakketservice België
Uilenbaan 200 A
2160 Wommelgem, BELGIË

E-mail: [email protected]

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten (aanduiding product) /levering van de volgende dienst (*)

herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten) (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Datum (*)

— [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.